Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

COVID-19 a dočasné zmeny v zákone o pobyte cudzincov

9.apríla 2020

Od 9. apríla 2020 je účinný zákon č. 73/2020 Z. z. , ktorý mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ustanovenia tohto zákona riešia rôzne situácie, v ktorých sa môžu cudzinci ocitnúť počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

POBYTY:

– všetky prechodné pobyty, trvalé pobyty alebo tolerované pobyty, ktorých časová platnosť končí počas krízovej situácie, alebo do jedného mesiaca po jej skončení, zostávajú v platnosti do dvoch mesiacov od skončenia krízovej situácie

PRÍSLUŠNÍCI TRETÍCH KRAJÍN:

– štátny príslušník tretej krajiny, ktorý legálne vstúpil na územie Slovenskej republiky, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do uplynutia jedného mesiaca od skončenia krízovej situácie.

– štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa v čase krízovej situácie zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, môže podať žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas na príslušnom zastupiteľskom úrade

– pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny nezaniká, ak nevstúpi na územie Slovenskej republiky do 180 dní od udelenia pobytu z dôvodu trvania krízovej situácie.

PRÍSLUŠNÝ ÚTVAR PZ

– policajný útvar môže v konaní o udelení pobytu alebo v konaní o obnovení pobytu po skončení krízovej situácie akceptovať predkladané doklady aj v prípade, ak budú v tom čase už staršie ako 90 dní, za podmienky, že štátny príslušník tretej krajiny nevycestoval z územia Slovenskej republiky od skončenia krízovej situácie do momentu podania žiadosti o pobyt

Uvedené lehoty stanovené zákonom o pobyte cudzincov sú zo zákona predĺžené o obdobie trvania krízovej situácie.

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky